Transporto licencijos išdavimo kriterijai

Kaip atidaryti transporto įmonę? Transporto licencijos išdavimo kriterijai.

Vežėjas norintis gauti transporto licenciją privalo atitikti šiuos reikalavimus:  

  1. Turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
  2. Būti nepriekaištingos reputacijos; Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą privalo atitikti vežėjas, vežėjo vadovas  ir transporto vadybininkas
  3. Būti tinkamos finansinės būklės; kiekvienais metais vežėjai fiziniai asmenys ir ribotos bei neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudoja tik vieną kelių transporto priemonę, ir po 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę. Jeigu vežėjas dar neturi naudojamų kelių transporto priemonių, jo finansinė būklė vertinama pagal tą pačią tvarką, kaip naudojant vieną kelių transporto priemonę.
  4. Turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją. Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams pervežti, privalo turėti darbuotoją, kuris turi turėti galiojantį ir profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

Transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija:

  • Vežėjo, turinčio nurodytą licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija.
  • Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turi turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.